Uchwała Nr 151/XXVIII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 sierpnia 2004 roku

 dotycząca: uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach Nr XXVI/239/2004 z dnia 29 lipca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termoizolację przegród zewnętrznych budynku Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie, ul. Nałkowskiej 2.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach Nr XXVI/239/2004 z dnia 29 lipca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termoizolację przegród zewnętrznych budynku Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych
w Radzionkowie, ul. Nałkowskiej 2 z powodu braku dokonania uprzednio zmiany budżetu,
tj. niespełnienia wymogu określonego w art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada
1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), który stanowi, że jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia
w planowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego.

 

Uchwała Nr 152/XXVIII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 sierpnia 2004 roku

 dotycząca: uchwały Rady Miasta Katowice Nr XXVIII/565/04 z dnia 26 lipca 2004 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie bankowej obsługi budżetu miasta Katowice. 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miasta Katowice Nr XXVIII/565/04 z dnia 26 lipca 2004 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie bankowej obsługi budżetu miasta Katowice w części dotyczącej ustalenia, że odrębnymi uchwałami powołana będzie komisja przetargowa, która zatwierdzi specyfikację istotnych warunków zamówienia i wszczęte zostanie postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego poprzez określenie sposobu ogłoszenia o zamówieniu (§ 3 pkt a
i b uchwały) z powodu naruszenia kompetencji Prezydenta Miasta w zakresie wykonywania budżetu i związanego z tym obowiązku przygotowania oraz przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Stanowi to naruszenie art. 18 ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 153/XXVIII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 sierpnia 2004 roku

 dotycząca: zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice Nr OKO 0152/53/2004 z dnia 9 sierpnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Gierałtowice na rok 2004.

 

Stwierdza się nieważność zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice Nr OKO 0152/53/2004 z dnia 9 sierpnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Gierałtowice na rok 2004 w części dotyczącej § 3 pkt 1 z powodu naruszenia art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.), poprzez przeniesienie wydatków budżetowych w kwocie 50.000 zł z rozdziału 75404- Komendy wojewódzkie Policji, § 6150- Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, do rozdziału 75403- Jednostki terenowe Policji, § 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Naruszenie prawa polega na zaplanowaniu bezpośredniego sfinansowania z budżetu gminy zakupu radiowozu na potrzeby Policji i przekazania go w ramach darowizny.

 

Uchwała Nr 154/XXVIII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 sierpnia 2004 roku

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Nr XXVII/407/04 z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie zmian budżetu miasta Bytomia na 2004 rok.

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Nr XXVII/407/04 z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie zmian budżetu miasta Bytomia na 2004 rok w części obejmującej zwiększenie wydatków w zakresie zadań własnych, w dziale 750– Administracja publiczna, rozdział 75023– Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki majątkowe o kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów w celu podarowania ich Komendzie Miejskiej Policji, z powodu nieusunięcia w nakazanym terminie stwierdzonego naruszenia art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 155/XXVIII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 sierpnia 2004 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich Nr XXI/220/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich Nr XXI/220/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok w części dotyczącej § 2, tj. dokonania zmian w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej, z naruszeniem kompetencji kierownika tej jednostki, z powodu nieusunięcia w nakazanym terminie stwierdzonego naruszenia § 31 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 122,poz 1333 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 156/XXVIII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 sierpnia 2004 roku

dotycząca: uchwały Rady Miasta Knurów Nr XXII/329/2004 z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2004 r. 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miasta Knurów Nr XXII/329/2004 z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2004 r. w części obejmującej wydatki w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75403- Jednostki terenowe Policji (na wydatki bieżące 20.000 zł), tj. zaplanowania bezpośredniego sfinansowania z budżetu miasta wydatku przeznaczonego dla Policji, zamiast dokonania wpłaty na rzecz środków specjalnych Policji, z powodu nieusunięcia w nakazanym terminie stwierdzonego naruszenia art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 157/XXVIII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 sierpnia 2004 roku

dotycząca: uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich Nr XXIII/210/04 z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie zmian budżetu miasta w 2004 roku.  

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich Nr XXIII/210/04 z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie zmian budżetu miasta w 2004 roku w części dotyczącej przeniesienia środków budżetowych z działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji w wysokości 60.000 zł (wydatki bieżące 30.000 zł i wydatki majątkowe 30.000 zł) do działu 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Policji, z powodu nieusunięcia w nakazanym terminie stwierdzonego naruszenia art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.).