Uchwała Nr 7/II/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 stycznia 2013 roku

 

dotycząca:  Zarządzenia Wójta Gminy Olsztyn Nr 155/12 z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 

§ 1.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w zarządzeniu Wójta Gminy Olsztyn Nr 155/12 z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok polegające na naruszeniu przepisu art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) poprzez dokonanie przeniesienia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, co należy do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego.

 

 

                             

 

 

Uchwała Nr 42/II/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 stycznia 2013 roku

 

w sprawie: rozpatrzenia zastrzeżeń Wójta Gminy Ciasna do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 30 listopada 2012 roku.

 

§ 1.

 

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Wójta Gminy Ciasna pismem znak RBF.1710.5.2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku do wniosków nr 4 i nr 5 wystąpienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 30 listopada 2012 roku znak: WK-6100/28/4/12.