Uchwała Nr 183/XI/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 8 maja 2013 roku

 

w sprawie:      uchwały Nr XXXI/182/13 Rady Gminy Koszarawa z dnia 19 marca 2013 r.  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXI/182/13 Rady Gminy Koszarawa z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki - z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na podjęciu uchwały po wprowadzeniu jej do porządku obrad sesji zwołanej na wniosek Wójta Gminy Koszarawa, bez uzyskania wymaganej zgody wnioskodawcy zwołania sesji, a także braku uzyskania bezwzględniej większości głosów ustawowego składu rady przy dokonywaniu  zmian w porządku obrad sesji - co narusza art. 20 ust. 4 w związku z art. 20 ust. 1 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 184/XI/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  8  maja 2013 roku

 

w sprawie: uchwały  Nr XXIX/271/13 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom, jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXIX/271/13 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom, jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na zaniechaniu uprzedniego zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projektu uchwały zawierającej projekt pomocowy, czym naruszono art. 7 ust. 3 ustawy z  dnia 30  kwietnia 2004 r. o  postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).