Uchwała Nr 255/XVII/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  11 czerwca 2013 roku

 

w sprawie: uchwały Nr 367/XXXV/13 Rady Miasta Żory z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały 367/XXXV/13 Rady Miasta Żory z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty w części dotyczącej:

- § 4 zawierającego zapis „Za selektywne zbieranie odpadów należy uznać takie zbieranie odpadów komunalnych w wyniku którego właściciel zbiera i przekazuje w sposób selektywny co najmniej 25 % objętości oddawanych odpadów w okresie kwartalnym„ z powodu przekroczenia ustawowego upoważnienia zawartego w art.6 k oraz 6 j ust.2  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz istotnego naruszenia art. 4 ust. 1, art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. ”a”, art.5 ust.1 pkt 3  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach
(Dz. U. z 2012 r., poz.391 z późn. zm.).  

 

Uchwała Nr 276/XVII/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

 z dnia 11 lipca 2013 roku

 

w sprawie: rozpatrzenia odwołania Burmistrza Miasta Czeladź od uchwały Nr 4100/IV/123/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czeladzi. 

 

§ 1.

 

Oddala się odwołanie Burmistrza Miasta Czeladź od uchwały Nr 4100/IV/123/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czeladzi.