Uchwała Nr 278/XVIII/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

 w Katowicach

z dnia 18 lipca 2013 roku

 

w sprawie: uchwały Nr XLVII/334/2013 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu” w 2013 roku.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XLVII/334/2013 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu” w 2013 roku - z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na wprowadzeniu sposobu i terminu ogłoszenia uchwały niezgodnie z przepisem art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz z postanowieniami art. 4 ust. 1i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) - poprzez niespełnienie wymagań stawianym aktom prawa miejscowego w zakresie należytej publikacji i terminu ich wejścia w życie.

 

Uchwała Nr 279/XVIII/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 18 lipca 2013 roku

 

w sprawie:  uchwały Nr XXIV/148/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 24 czerwca  2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bojszowy za 2012 r.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXIV/148/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bojszowy za 2012 r. w części zawartego w § 2 tej uchwały zapisu o treści: „ i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego” - z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na wprowadzeniu sposobu ogłoszenia uchwały, który jako podjęty bez podstawy prawnej pozostaje w sprzeczności z przepisem art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) i z postanowieniami art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 ze zm.).

 

Uchwała Nr 281/XVIII/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  18 lipca 2013 roku

 

w sprawie: uchwały Nr 7/VI/2013 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego związku za 2012 r.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 7/VI/2013 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Związku za rok 2012 w części dotyczącej zapisu: „i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego” zawartego w § 3 badanej uchwały z powodu istotnego naruszenia art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art.13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz.1172 ze zm.).

 

Uchwała Nr 282/XVIII/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  18 lipca  2013 roku

 

dotycząca: uchwały Nr XXXIII/359/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca  2013 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Toszek oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXIII/359/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Toszek oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw z powodu istotnego naruszenia art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i  czystości w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) w związku z art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz art. 6q ustawy o czystości i porządku w gminach, poprzez ogólne postanowienie o powierzeniu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości sołtysom, bez imiennego wskazania konkretnych osób.

 

Uchwała Nr 283/XVIII/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  18 lipca  2013 roku

 

dotycząca: uchwały Nr XXXIII/361/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany w uchwały Nr. XXVI/276/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.  

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXIII/361/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany w uchwały Nr. XXVI/26/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w części dotyczącej załącznika Nr 1 część C pkt 2a, 2b i 2c z powodu istotnego naruszenia prawa  polegającego na zamieszczeniu w deklaracji obowiązku podania takich danych osobowych właścicieli nieruchomości, które nie są niezbędne do wyliczenia opłaty, czym naruszono art. 1 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.  Nr 101,  poz. 926 z  późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 292/XVIII/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  18 lipca 2013 roku

 

w sprawie: uchwały Nr XXXV/634/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/604/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 maja 2013 r. o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2013 - 2016.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXV/634/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/604/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 maja 2013 r. o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2013 – 2016 z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na przyjęciu w wieloletniej prognozie finansowej Miasta w 2013 roku wartości dotyczących wyniku budżetu, kwoty przychodów oraz kwoty długu, niezgodnych z wartościami przyjętymi w budżecie Miasta, czym naruszono art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z  późn. zm.).