Uchwała Nr 373/XXIV/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  26 września 2013 roku

 

w sprawie: uchwały Nr XXXIX.211.2013 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2013.

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XXXIX.211.2013 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2013, polegające na przekroczeniu dopuszczalnego wskaźnika dotyczącego relacji łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykupu papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych w 2013 roku dochodów Gminy Ślemień, czym naruszono art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).     

 

 

Uchwała Nr 374/XXIV/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  26 września 2013 roku

 

w sprawie: uchwały Nr XXXIX.213.2013 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień na lata 2013-2026.

 

§ 1.

 

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XXXIX.213.2013 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień na lata 2013-2026, polegające na przekroczeniu dopuszczalnego wskaźnika dotyczącego relacji łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykupu papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych w 2013 roku dochodów Gminy Ślemień, czym naruszono art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).     

 

Uchwała Nr 377/XXIV/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  26 września 2013 roku

 

w sprawie: Uchwały Nr XXXIII/429/13 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 6 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny.

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XXXIII/429/13 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 6 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny, polegające na braku w podjętej uchwale, mimo wymogu ustawowego, objaśnień przyjętych wartości, czym naruszono art. 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).