Uchwała Nr 225/XIII/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  3 czerwca 2014 roku

 

w sprawie uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu nr 517/LXVII/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 r.

 

§ 1.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr 517/LXVII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 r. z powodu dokonania zmian w budżecie miasta Lubliniec na 2014 przez Radę Miejską w Lublińcu w zakresie nie objętym projektem tych zmian, a polegających na zwiększeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 400.000 zł w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 400.000 zł z tego: o kwotę 200.000 zł w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne i o kwotę 200.000 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015  - Oświetlenie ulic, placów i dróg, czym naruszono przepis art. 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 60 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) poprzez  wprowadzenie z inicjatywy organu stanowiącego zmiany w budżecie miasta wykraczającej w sposób istotny ponad zakres zmian proponowanych przez organ wykonawczy.

 

§ 2.

 

Nakazuje się usunięcie istotnego naruszenia prawa określonego w § 1 w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r. pod rygorem stwierdzenia nieważności § 1 ust.1 tiret drugie w zakresie zwiększenia dochodów w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę  400.000 zł oraz § 1 ust.1 tiret trzecie w zakresie obejmującym zwiększenia wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 200.000 zł oraz w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015  -  Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 200.000 zł

 

Uchwała Nr 226/XIII/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  3 czerwca 2014 roku

 

w sprawie uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 516/LXVII/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 516/LXVII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec w części dotyczącej zmian wprowadzonych  w załączniku nr 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich w zakresie zadania inwestycyjnego "Modernizacja nawierzchni ul. Korfantego" przewidzianego do realizacji w latach 2014 - 2015 o wartości 1.200.000 zł z powodu naruszenia art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) poprzez wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej nie objętych projektem przedstawionym przez organ wykonawczy.

 

§ 2.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr 516/LXVII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec polegające na braku objaśnień przyjętych wartości czym naruszono art. 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 227/XIII/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 czerwca 2014 roku

 

w sprawie uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu Nr XLI/378/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu Nr XXXIX/345/14 z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Siewierz przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu Nr XLI/378/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu Nr XXXIX/345/14 z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Siewierz przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego w części dotyczącej załącznika nr 2 w brzmieniu:"* należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaną przez publiczną lub niepubliczną  poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Ksero orzeczenia dotyczące ucznia dostarczamy tylko raz. Przy każdej kolejnej  miesięcznej informacji dostarczamy ksero opinii lub orzeczeń tylko nowych uczniów" z powodu istotnego naruszenia  art. 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.  Nr 101,  poz. 926 z  późn. zm.) w związku z art. 90 ust. 3g i ust. 4 powyżej powołanej ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, polegającego na wprowadzeniu w informacji miesięcznej o aktualnej liczbie uczniów wymogu dostarczenia kopii orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, które zawierają dane osobowe.

 

Uchwała Nr 228/XIII/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  3 czerwca  2014 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXXII/398/2014 Rady Gminy Ożarowice z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2014 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Ożarowice  Nr XXXII/398/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2014 rok w części obejmującej zapisy dotyczące ustalenia dziennej stawki opłaty targowej:

- w § 1 ust. 1 "ze straganu, namiotu, stołu, itp.:

a) za stanowisko do 6 m2 - 12,00 zł

b) za każdy dodatkowy m2 - 1,50 zł"

- w § 1 ust. 4 "stoisko przy sprzedaży z samochodu osobowego stoisko do 2 m2 -  4,00 zł"

z  powodu  istotnego  naruszenia  art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) poprzez  ustalenie opłaty targowej bez doprecyzowania przedmiotu podlegającego tej opłacie, tj. czynności dokonywania sprzedaży.