Uchwała Nr 351/XXIII/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  9 października  2014 roku

 

w sprawie uchwały  Nr XLIV/260/14 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym składanej przez właściciela nieruchomości

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XLIV/260/14 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w części dotyczącej:

- załącznika nr 1 "Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne" w  części E.2 punkty od 1 do 10 i części F "załącznik: szkic orientacyjny lub mapa w skali 1:500 z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników" wzoru deklaracji,
 - załącznika nr 2 "Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, która w części jest zamieszkana przez mieszkańców, a w pozostałej części nie jest zamieszkana, a powstają odpady komunalne", w części F.2. punkty od 1 do 10 i części G " załącznik: szkic orientacyjny lub mapa w skali 1:500 z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników" wzoru deklaracji,
> z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na zamieszczeniu w deklaracji obowiązku podania takich danych, które nie są niezbędne do zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a także potwierdzenia danych zawartych w tej deklaracji, czym naruszono art. 6n ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399).

 

Uchwała Nr 352/XXIII/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  9 października 2014 roku

 

w sprawie uchwały Nr 280/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 17 września 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 280/XLVII/2014  Rady Miejskiej w Blachowni  z dnia 17 września 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A., ze względu na istotne naruszenie przepisów art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 885 z późn. zm.) poprzez udzielenie pomocy finansowej dla podmiotu nieuprawnionego do jej otrzymania.