Uchwała Nr  237/XIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 2 czerwca 2015 roku

 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Kobiór Nr RG.0007.41.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Kobiór Nr RG.0007.41.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, z powodu istotnego naruszenia:

1) art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) - polegającego na uchwaleniu wzoru formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z wymogiem podawania danych, innych niż niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak i niedozwolonych do obowiązkowego ich podawania;

2 ) art. 6n ust. 1 pkt  1 w związku z art. 6m ust. 1b powołanej powyżej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - polegającego na uchwaleniu wzoru formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z zamieszczonym obowiązkowym oświadczeniem składającego deklarację oraz pouczeniem dotyczącym stosowania przepisów kodeksu karnego skarbowego, czyli o treści wykraczającej poza zakres upoważnienia ustawowego;

3) art. 6n ust. 1 pkt  2 w związku z art. 6m ust. 3 przywołanej wyżej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - polegającego na uchwaleniu wzoru formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, bez stosownych uregulowań niezbędnych dla zapewnienia możliwości składania deklaracji drogą elektroniczną;

4)  art. 6n ust. 2 wyżej wymienionej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z art. 23 ust. 1 pkt 2 i art. 27 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) - polegającego na wprowadzeniu obowiązku potwierdzania stałej nieobecności mieszkańca na terenie posesji poprzez załączanie dokumentów wystawionych przez odpowiednie instytucje, w szczególności: domy spokojnej starości, domy dziecka, zakłady karne, placówki opieki zdrowotnej, zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc.

 

Uchwała Nr 245/XIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  2 czerwca 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr V/45/2015 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr V/45/2015 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na postanowieniu o zaciągnięciu kredytu konsolidacyjnego w wysokości 4.257.532,26 zł przeznaczonego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w innych bankach, bez zaplanowania: odpowiedniej kwoty limitu na pokrycie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, przychodów i rozchodów z tego tytułu w budżecie gminy Ujsoły, czym naruszono art. 89 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 91 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 pkt 4 lit. d), art. 6 ust. 2 pkt 1 i art. 211 ust 1 oraz art.212 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

 

 

Uchwała Nr  246/XIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  2 czerwca 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2015

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2015 polegające na nieprzegłosowaniu zgłoszonego na sesji wniosku radnego dotyczącego przeniesienia kwoty 75.000 zł z działu 750 "Administracja publiczna" do działu 700 "Gospodarka mieszkaniowa" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

Stanowi to naruszenie procedury głosowania wniosków, o której mowa w § 24 ust. 1 pkt 4 Regulaminu pracy Rady Miasta w Pszowie stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Miasta Pszów, wprowadzonego uchwałą Nr LII/344/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 22 września 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Pszów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2010.262.417 z 10.12.2010 r.).

 

Uchwała Nr 247/XIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 2 czerwca 2015 roku

 

w sprawie       uchwały Nr IV/32/15 Rady Gminy Brenna z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, deklaracji na podatek od środków transportowych oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

§ 1

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr IV/32/15 Rady Gminy Brenna z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, deklaracji na podatek od środków transportowych oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z powodu istotnego naruszenia:

- art. 6 ust. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.),

- art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.),

- art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465),

- art. 6n ust.1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.),

w związku z art. 16a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114) oraz regulacjami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 526 z późn. zm.) zawartymi w załączniku nr 2, Lp. B.1.1. do 1.4.,

polegającego na wprowadzeniu możliwości składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez określenia układu informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.