Uchwała Nr 37/VIII/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 23 marca 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXXI/461/2005 z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie doprecyzowania nazw zadań inwestycyjnych w załącznikach dotyczących wydatków niewygasających w roku 2004. 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXXI/461/2005 z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie doprecyzowania nazw zadań inwestycyjnych w załącznikach dotyczących wydatków niewygasających w roku 2004 – z powodu wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVIII/407/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie wykazu wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego,
co jest istotnym naruszeniem art. 130 ust. 2 w związku z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

 

 

Uchwała Nr 38/VIII/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 23 marca 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Miasta Żory Nr 353/XXXI/05 z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie przeniesień planowanych wydatków budżetu miasta Żory na 2005 r.

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Miasta Żory Nr 353/XXXI/05 z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie przeniesień planowanych wydatków budżetu miasta Żory na 2005 r. polegające na zaplanowaniu wydatków na obsługę rachunkową organizacji pozarządowych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, czym naruszono przepisy art. 28 ust. 2 i art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), podczas gdy zadanie to w obecnym stanie prawnym nie należy do zadań własnych gminy.

 

Uchwała Nr 39/VIII/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 23 marca 2005 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Kobiór Nr XXV/1/107/05 z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2005 rok.

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Kobiór Nr XXV/1/107/05 z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2005 rok w części obejmującej zapisy paragrafów 9, 10 i 11 uchwały polegające na ustaleniu na 2005 rok planu przychodów i wydatków środków specjalnych, co narusza art. 18a ust. 4 oraz art. 124 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), gdyż w obecnym stanie prawnym wskazane przepisy nie przewidują możliwości tworzenia tej formy finansowania wydatków gminy.