Uchwała Nr 396/XXIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 października 2015 roku

 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/71/2015 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 23 września 2015 roku w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XI/71/2015 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 23 września 2015 roku w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso z powodu istotnego naruszenia:

1)   art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.);

2)   art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.);

3)   art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465)

- w związku z art. 9 i art. 30 § 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do § 136 i § 137 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908) - poprzez określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso w sposób niejednoznaczny i wzajemnie sprzeczny oraz nałożenie na inkasentów dodatkowych obowiązków i odpowiedzialności, jak również nieuprawnionym ustaleniu zasad, trybu i terminu wypłaty wynagrodzenia za inkaso, czym wykroczono poza upoważnienie ustawowe przewidziane dla organu stanowiącego w tym obszarze spraw.

 

 

Uchwała Nr 397/XXIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 października 2015 roku

 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/70/2015Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/61/2015 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr VIII/70/2015 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/61/2015 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w części obejmującej pole E4 oraz zawarte na stronie 4 deklaracji w pouczeniu wyrażenie o brzmieniu: „od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca” załącznika nr 1 uchwały i odpowiadające im odwzorowanie w układzie informacji i powiązań formatu elektronicznego deklaracji z załącznika nr 2 do uchwały –z powodu istotnego naruszenia art. 6m ust. 1, ust. 1a i ust. 1b w związku z art. 6i ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) – poprzez wprowadzenie obowiązku podawania w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości danych innych, niż niezbędne
do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nieprawidłowe pouczenie o terminie składania deklaracji od nieruchomości niezamieszkałych.

 

§ 2.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr VIII/70/2015 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/61/2015 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, polegające na błędnym oznaczeniu daty podjętego aktu, czym naruszono§16 pkt 2 w związku z §143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

§ 3.

 

Wskazuje się na potrzebę usunięcia stwierdzonego naruszenia prawa, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały.

 

 

 

Uchwała Nr 398/XXIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 października 2015 roku

 

w sprawie  zarządzenia Nr 102/2015 Wójta Gminy Czernichów z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernichów na lata 2015-2028

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność zarządzenia Nr 102/2015 Wójta Gminy Czernichów z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernichów na lata 2015-2028 - z powodu istotnego naruszenia art.  226 ust. 1 pkt 1 i pkt 6aw związku z art. 243 ust. 1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), polegającego na nieprawidłowym określeniu wydatków na obsługę długu, co wpłynęło na nieprawidłowe wyliczenie relacji z art. 243 ustawy.

 

 

 

Uchwała Nr 399/XXIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 października 2015 roku

 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr X.93.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr X.93.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania z powodu istotnego naruszenia przepisów  art. 7 ust.3 i ust.3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 59 poz.404, z późn. zm.) w związku z art. 164 ust. 5c i 5d ustawy  z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) poprzez nie zgłoszenie projektu uchwały Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.

 

  

Uchwała Nr 404/XXIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  22  października  2015roku

 

w sprawie uchwały Nr 201/XIII/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 1 października 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr 201/XIII/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 1 października  2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi polegające na zawarciu w § 6 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

 

 

Uchwała Nr 408/XXIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 października 2015 roku

 

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do wniosków nr 5, 7, 12 i 13zawartychw wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 7 września 2015 roku

 

§ 1.

 

1. Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego pismem oznaczonymOR-I.1710.3.2015 z dnia 22 września2015 roku do wniosków nr 5,7 i 12 wystąpienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 7 września 2015 roku.

2. Uwzględnia się zastrzeżenia wniesione przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego wyżej wymienionym pismem do wniosku nr 13 wystąpienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 7 września 2015 roku.