Na XXVI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 26 listopada 2015 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XIV/69/15 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 22 października 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego oraz trybu i zakresu prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

- uchwała Nr XIV/137/15 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 24 września 2015 roku w sprawie trybu udzielania dotacji z budżetu gminy Pszczyna, sposobu jej rozliczania oraz kontroli zadań zleconych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

- uchwała Nr XV/246/15 Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchwała Nr XV/95/2015 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 22 października 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości,

- uchwała Nr IX/71/2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Czernichów oraz zwolnień w tym podatku na rok 2016,

- uchwała Nr XIV/62/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

- uchwała Nr XIII/64/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Miedźna na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania,

- uchwała Nr XIV/248/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/229/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Chorzów,

- uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 29 października 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz terminów płatności i sposobu jej poboru w 2016 roku,

- uchwała Nr XIII/77/2015 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,

- uchwała Nr XIII/78/2015 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- uchwała Nr XIII/80/2015 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 29 października 2015 roku w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Żywcu,

- uchwała Nr XIII/299/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2030,

- uchwała Nr XIII/296/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,

- uchwała Nr XIII/297/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok,

- uchwała Nr XIII/298/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 października 2015 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

- uchwała Nr 210/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika,

- uchwała Nr 226/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej,

- uchwała Nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik,

- uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Kozy z dnia 27 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej,

- uchwała Nr X/72/15 Rady Gminy Kozy z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

- zarządzenie Nr 231/15 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poręba.