Na IV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 18 lutego 2016 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XIV/195/15 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie  Gminy Jasienica i warunków oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- uchwała Nr XVIII/105/2015 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych,

- uchwała Nr XIX/171/16 Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu komercyjnego w banku wyłonionym w drodze przetargu, zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. na dofinansowanie projektu pn. „Regulacja Gospodarki Wodno – Ściekowej w Gminie Czechowice – Dziedzice”.