Uchwała Nr 70/IV/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 18 lutego 2016 r.

 

w sprawie uchwały Nr XV/93/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie opłaty targowej

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XV/93/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie opłaty targowej, polegające na zastosowaniu nieprecyzyjnych zapisów w § 2 pkt 1, 2 i 3 uchwały, poprzez użycie sformułowania o treści: "itp." - czym naruszono art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) w związku z § 6 i  § 145  ust. 2 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

§ 2.

 

Wskazuje się na potrzebę usunięcia stwierdzonego naruszenia prawa, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

 

Uchwała Nr 71/IV/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 18 lutego 2016 roku

 

w sprawie uchwały Nr 159/59/1/2015 Zarządu Powiatu Mikołowskiego z dnia 31 grudnia  2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na okres od 2015 do 2026 roku

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr 159/59/1/2015 Zarządu Powiatu Mikołowskiego z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na okres od 2015 do 2026 roku, w której w 2015 roku relacja łącznej kwoty przypadających w roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planu dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla poprzednich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, czym naruszono art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 91/IV/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 18 lutego 2016 roku

 

w sprawie ustalenia budżetu Związku Komunalnego Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice na 2016 rok

 

§ 1.

 

Ustala się budżet Związku Komunalnego Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice na 2016 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie budżetu powierza się Zarządowi Związku.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Uchwała Nr 92/IV/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 18 lutego 2016 roku

 

w sprawie rozpatrzenia odwołania Prezydenta Miasta Gliwice od uchwały Nr 4200/V/15/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 225.181.563 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2016 rok Miasta Gliwice 

 

§ 1.

 

Oddala się odwołanie Prezydenta Miasta Gliwice od uchwały Nr 4200/V/15/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 225.181.563 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2016 rok Miasta Gliwice.