Uchwała Nr 31/III/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  24 stycznia 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXXV/465/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Bytomia na 2017 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr XXXV/465/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Bytomia na 2017 rok, polegające na uchwaleniu budżetu Miasta na 2017 rok, którego realizacja spowoduje, że w latach 2017-2019 relacja łącznej kwoty przypadających w roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń do planu dochodów ogółem przekracza średnią arytmetyczną z obliczonych dla poprzednich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, czym naruszono art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

 

§ 2.

 

Wskazuje się na konieczność usunięcia istotnego naruszenia prawa, o którym mowa w § 1 w terminie do 22 lutego 2017 r. pod rygorem unieważnienia uchwały w całości. Usunięcie stwierdzonego naruszenia powinno nastąpić poprzez dokonanie zmian, które doprowadzą do spełnienia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym.

 

Uchwała Nr 32/III/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  24 stycznia 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXXV/464/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bytomia na lata 2017-2046

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXV/464/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bytomia na lata 2017-2046, w której w 2017, 2018 i 2019 roku relacja łącznej kwoty przypadających w roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń do planu dochodów ogółem przekracza średnią arytmetyczną z obliczonych dla poprzednich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, czym w istotny sposób naruszono art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 33/III/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  24 stycznia 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXXIV/450/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIX/248/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z 14 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bytomia na lata 2016-2046

 

§ 1.

 

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXIV/450/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIX/248/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z 14 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bytomia na lata 2016-2046 - w której w latach 2017-2019 wydatki na poręczenia zostały zaplanowane w sposób nierealistyczny, co spowodowało nieprawidłowe wykazanie relacji łącznej kwoty przypadających w roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń do planu dochodów ogółem, czym w sposób istotny naruszono art. 226 ust. 1 pkt 1 i pkt 6a w związku z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870).

 

Uchwała Nr 34/III/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  24 stycznia 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXXIV/451/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIX/248/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z 14 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bytomia na lata 2016-2046

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXIV/451/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIX/248/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z 14 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bytomia na lata 2016-2046 - w której w latach 2017-2019 wydatki na poręczenia zostały zaplanowane w sposób nierealistyczny, co spowodowało nieprawidłowe wykazanie relacji łącznej kwoty przypadających w roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń do planu dochodów ogółem, czym w sposób istotny naruszono art. 226 ust. 1 pkt 1 i pkt 6a w związku z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870).

 

Uchwała Nr 35/III/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 24 stycznia 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXXI/290/16 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXI/290/16 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r. w części obejmującej § 4 uchwały - z powodu istotnego naruszenia prawa, tj. art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2  ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.), polegającego na uchyleniu aktu prawa miejscowego - uchwały w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu - uchwałą, która nie została przeznaczona do ogłoszenia
w dzienniku urzędowym i wchodziła w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 43/III/2017 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 24 stycznia 2017 roku

 

w sprawie Uchwały Nr X/78/2016 Rady Gminy Hażlach z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego lub placówek prowadzonych na terenie Gminy Hażlach przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, oraz terminu i sposobu ich rozliczenia

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr X/78/2016 Rady Gminy Hażlach z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego lub placówek prowadzonych na terenie Gminy Hażlach przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, oraz terminu i sposobu ich rozliczenia, polegające na zawarciu w § 8 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r.  poz. 283).

 

Uchwała Nr 44/III/2017 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  24 stycznia 2017 r.

 

w sprawie uchwały Nr XXX/541/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały Nr XVI/300/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2016

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XXX/541/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały Nr XVI/300/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2016, polegające na dokonaniu w załączniku nr 2 do ww. uchwały zmniejszenia w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75095 - Pozostała działalność, planu wydatków majątkowych dotyczących inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 121.619,00 zł, pomimo braku uchwalenia w budżecie na 2016 rok tego rodzaju wydatków w tej podziałce klasyfikacji budżetowej, czym naruszono art. 236 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 51/III/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 24 stycznia 2017 roku

 

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżenia Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 02 stycznia 2017 roku

 

§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenie wniesione przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry pismem znak: Or.1710.4.2016  z dnia 13 stycznia 2017 r. do wniosku nr 12 zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nr  WK-610/35/4/16/17 z dnia 02 stycznia 2017 r.