Uchwała Nr  158/XV/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 18 maja 2017 roku

 

w sprawie rozpatrzenia odwołania Prezydenta Miasta Bytomia od uchwały Nr 4200/IV/79/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Bytomia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

 

§ 1.

 

Oddala się odwołanie Prezydenta Miasta Bytomia od uchwały Nr 4200/IV/79/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Bytomia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

 

Uchwała Nr 164/XV/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  18 maja 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr 269(XXXI)17 Rady Gminy Poraj z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na rok 2017

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 269(XXXI)17 Rady Gminy Poraj z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na rok 2017 z powodu istotnego naruszenie prawa  poprzez :

- nieustalenie planu rozchodów w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie zrealizowanych w I kwartale 2017 r. spłat kredytów i pożyczek, czym naruszono art. 52 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.),

- przekroczenie w 2017 r. dopuszczalnego wskaźnika, dotyczącego relacji łącznej kwoty planowanej spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupu emitowanych papierów wartościowych wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń do planowanych w 2017 roku dochodów ogółem, czym naruszono art. 243 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr  165/XV/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 18 maja 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr 277(XXXIII)17 Rady Gminy Poraj z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 269(XXXI)17 Rady Gminy Poraj z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na rok 2017

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 277(XXXIII)17 Rady Gminy Poraj z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 269(XXXI)17 Rady Gminy Poraj z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na 2017 rok z powodu istotnego naruszenie prawa poprzez :

- nieustalenia planu rozchodów w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie zrealizowanych w I kwartale 2017 r. spłat kredytów i pożyczek, czym naruszono art. 52 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.),

- przekroczenia w 2017 r. dopuszczalnego wskaźnika, dotyczącego relacji łącznej kwoty planowanej spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupu emitowanych papierów wartościowych wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń do planowanych w 2017 roku dochodów ogółem, czym naruszono art. 243 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.).