Uchwała Nr 166/XVI/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 1 czerwca 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXXIII/378/17 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

 

§ 1.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr XXXIII/378/17 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 - z powodu zaplanowania w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wydatków w formie dotacji na zadanie inwestycyjne pn. "Dofinansowanie zakupu platformy dla niepełnosprawnych" w kwocie 20.000  zł - w sposób niezgodny z przepisami dotyczącymi dokonywania tego rodzaju wydatków, czym doprowadzono do naruszenia art. 216 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 44 ust. 2 i art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 77 i art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.).

 

§ 2.

 

Nakazuje się usunięcie istotnego naruszenia prawa określonego w § 1, w terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku, poprzez zaplanowanie wydatków budżetowych w dziale 921, w rozdziale 92120 w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - pod rygorem stwierdzenia nieważności w tej części podjętej uchwały.