Na XXV posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 27 września 2005 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Gminy Istebna Nr XXXI/273/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zapewnienie płynności projektu nr ZPORR 310.00304.24 "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną Andziołówki, Tartaku i Dzielca - etap I" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie 3.1. "Rozwój lokalny - obszary wiejskie",
- uchwały Rady Gminy Chełm Śląski Nr XXXI/169/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok w ramach przeniesień wydatków między działami,
- zarządzenia Wójta Gminy Chełm Śląski Nr I/44/05 z dnia 1 września 2005 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok,
-zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze Nr 761/BF/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym budżetu miasta Zabrze na rok 2005 w związku z przeniesieniem planowanych dochodów i wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
- zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze Nr 762/BF/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym budżetu miasta Zabrze na rok 2005 w związku ze zmianą wysokości dotacji celowej.