Uchwała Nr 112/XXVII/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 18 października 2005 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miasta w Myszkowie Nr XXXV/305/05 z dnia 16 września 2005 roku w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Miasta w Myszkowie Nr XXXV/305/05 z dnia 16 września 2005 roku w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok polegające na dokonaniu przeniesienia wydatków w kwocie 8.000 zł z rezerwy na dotacje dla ochotniczych straży pożarnych, co jest sprzeczne z art. 116 ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Zgodnie z przytoczonymi przepisami rezerwami dysponuje organ wykonawczy gminy.

 

Uchwała Nr 113/XXVII/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 18 października 2005 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miasta Knurów Nr XXXVIII/524/2005 z dnia 15 września 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miasta Knurów Nr XXXVIII/524/2005 z dnia 15 września 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z powodu istotnego naruszenia art. 48 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 110 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) poprzez zaciągnięcie pożyczki w kwocie wyższej (8.591.700 zł) od limitu wydatków na 2006 rok, ujętego w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Miasta Knurów” na zadanie pn: „II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie” (3.991.000 zł).

 

Uchwała Nr 114/XXVII/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 18 października 2005 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Nr XXXVII/417/05 z dnia 19 września 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2005.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Nr XXXVII/417/05 z dnia 19 września 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2005 w części dotyczącej zapisów § 5 obejmującego zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XXXI/376/05 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 15 marca 2005 roku „Zestawienie dochodów
i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu budżetowego w 2005 roku”, polegające na zwiększeniu planowanych kredytów o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na zakup minibusu, a tym samym zwiększenie kwoty deficytu budżetu Miasta z kwoty 9.705.852 zł do 9.785.852 zł bez zgody organu wykonawczego. Powyższym działaniem Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach w sposób istotny naruszyła przepisy:

-         art. 60 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 52 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zgodnie z którymi wójtowi gminy przysługuje wyłączne prawo zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy, natomiast rada gminy nie może bez zgody wójta wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zwiększenia wydatków
nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach,

art. 123 ust. 2 w związku z art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), w myśl których „bez zgody zarządu jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego” (art. 123 ust. 2) oraz „przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami a także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały, należą do wyłącznej kompetencji zarządu jednostki samorządu terytorialnego” (art. 119).

 

Uchwała Nr 115/XXVII/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 18 października 2005 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Włodowice Nr 189/XXIV/05 z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 173/XXII/05 Rady Gminy Włodowice z dnia 20.04.2005 r.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Włodowice Nr 189/XXIV/05 z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 173/XXII/05 Rady Gminy Włodowice z dnia 20.042005 r. w części dotyczącej ustalenia w Uchwale nr 173/XXII/05 Rady Gminy Włodowice nowego brzmienia § 2 pkt 5 z powodu istotnego naruszenia prawa określonego w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966) poprzez ustalenie, iż jednym ze źródeł dochodów rachunku dochodów własnych placówek oświatowych będą środki pochodzące
z funduszy unijnych, podczas gdy zgodnie z wymienioną ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego środki te mogą być tylko dochodem gminy.

 

 

Uchwała Nr 116/XXVII/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 18 października 2005 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej Nr XXX/195/05 z dnia 22 września 2005 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej Nr XXX/195/05 z dnia 22 września 2005 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z powodu istotnego naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), polegającego na upoważnieniu Wójta Gminy do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej pomimo, iż zaciąganie tego rodzaju kredytów należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy.

 

Uchwała Nr 117/XXVII/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

 

z dnia 18 października 2005 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Łękawica Nr XXXII/170/05 z dnia 28 września 2005 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Łękawica Nr XXXII/170/05 z dnia 28 września 2005 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005 poprzez zaklasyfikowanie wydatków majątkowych w kwocie 90.000 zł na odbudowę mostu do działu 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90078- Usuwanie klęsk żywiołowych, zamiast do działu 600- Transport i łączność, rozdział 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Działaniem tym naruszono treść art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz przepisy § 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 209, poz. 2132 z późn. zm.).