Uchwała Nr 342/XXVIII/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 października 2017 roku

 

w sprawie zarządzenia Nr S.0050.0225.2017 Burmistrza Radlina z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata od 2017 do 2028

 

§ 1.

 

 

Stwierdza się nieważność zarządzenia Nr S.0050.0225.2017 Burmistrza Radlina z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata od 2017 do 2028 z powodu przekroczenia w 2018 roku dopuszczalnego wskaźnika, dotyczącego relacji łącznej kwoty planowanej spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupu emitowanych papierów wartościowych wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń do planowanych w 2018 roku dochodów ogółem, czym naruszono art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.).

 

 

Uchwała Nr 343/XXVIII/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 października 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr S.0007.076.2017 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2017

 

§ 1.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr S.0007.076.2017 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2017 z powodu uchwalenia zmian w budżecie roku 2017 skutkujących przekroczeniem w 2018 roku dopuszczalnego wskaźnika, dotyczącego relacji łącznej kwoty planowanej spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupu emitowanych papierów wartościowych wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń do planowanych dochodów ogółem, czym naruszono art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.).

 

§ 2.

 

Nakazuje się Radzie Miejskiej w Radlinie usunięcie stwierdzonego naruszenia prawa w terminie do dnia 20 listopada 2017 roku pod rygorem stwierdzenia nieważności uchwały dotkniętej stwierdzonym w § 1 naruszeniem, poprzez dokonanie zmian planowanych dochodów i wydatków w budżecie na 2017 rok, które doprowadzą do zachowania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w bieżącym roku oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym.