Uchwała Nr 355/XXIX/2017 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 9 listopada 2017 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XLIV/509/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych w 2018 roku

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XLIV/509/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych w 2018 roku, polegające na zawarciu w § 3 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych  i niektórych  innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.) oraz  § 45 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).