Na XIV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 26 kwietnia 2018 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XL/754/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie,

- uchwała Nr OG-BR.0007.42.259.2018 Rady Gminy Gaszowice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Gaszowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszenia wymogów korzystania ze środowiska,

- uchwała Nr 5/2018 Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmiany w planie finansowym Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2018,

- uchwała Nr RG.0007.14.2018 Rady Gminy Lyski z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lyski na dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na nowe wysokosprawne urządzenia grzewcze,

- uchwała Nr XLVII/388/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/375/17 z dnia 19 grudnia 2017r. Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2018-2035,

- uchwała Nr XLVII/387/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/374/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2018 rok,

- uchwała Nr XLVII/389/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/360/10 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2010,

- uchwała NrXLVII/390/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/35/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2011,

- uchwała NrXLVII/391/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2014,

- uchwała NrXLVII/392/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2015,

- zarządzenie Nr 118/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2018-2035,

- uchwała Nr XXXIX/312/18 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2018-2027,

- uchwała Nr XXXI/258/2018 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielenia osobom fizycznym dofinansowania do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ujsoły w roku 2018,

- zarządzenie BT.0050.24.2018Burmistrza Miasta Pszów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2018 zgodnie z otrzymanymi dotacjami celowymi na realizację zadań bieżących własnych oraz innych zadań zleconych z administracji rządowej,

- uchwała Nr XXXVII/418/2018 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Będzińskiego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

- uchwała Nr XXXIX/531/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 29 marca 2018 r. zmieniającej Uchwałę Nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisła z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie,

- uchwała Nr XLVII/274/2018 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie Rada Gminy Jeleśnia nie wyraża zgody na wydatkowanie z budżetu gminy kwoty większej niż ustalonej w rozstrzygnięciu przetargowym tj. powyżej kwoty 2 998 835,52 zł. dotyczy zadania: Turystyka bez granic - rozwój polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina,

- uchwała Nr XLVII/277/2018 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żywieckiemu,

- uchwała Nr XLVII/278/2018 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji,

- uchwała Nr XXXIX/564/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawiewysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki oraz kluby dziecięce na terenie Miasta Jaworzna.