Uchwała Nr 380/XVI/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 maja 2018 roku

 

w sprawie rozpatrzenia odwołania Prezydenta Miasta Świętochłowice od uchwały Nr 4200/III/94/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Świętochłowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok

 

§ 1.

 

Oddala się odwołanie Prezydenta Miasta Świętochłowice od uchwały Nr 4200/III/94/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Świętochłowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.

 

Uchwała Nr 381/XVI/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 maja 2018 roku

 

w sprawie rozpatrzenia odwołania Burmistrza Łaz pismem z dnia 10 maja 2018 roku od Uchwały Nr 4200/VII/96/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Łaz sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok

 

§ 1.

 

Oddala się odwołanie wniesione przez Pana Macieja Kaczyńskiego - Burmistrza Łaz pismem z dnia 10 maja 2018 roku od Uchwały Nr 4200/VII/96/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Łaz sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.