Uchwała Nr 93/XVII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 9 maja 2006 roku


dotycząca: uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Nr LXXVI/5/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację programu termomodernizacji i optymalizacji zużycia ciepła w budynku przy ul. Barbary 21A w Katowicach.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Nr LXXVI/5/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację programu termomodernizacji i optymalizacji zużycia ciepła w budynku przy ul. Barbary 21A
w Katowicach z powodu:

 - postanowienia o zaciągnięciu pożyczki bez uprzedniego zaplanowania deficytu budżetowego, co stanowi istotne naruszenie art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), gdyż zgodnie z tymi przepisami, związki międzygminne mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu,

-  braku jednoznacznego określenia kwoty pożyczki, do czego obligują przepisy art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

 

 

Uchwała Nr 94/XVII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 9 maja 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr LV/1049/06 z dnia 12 kwietnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr LV/1049/06 z dnia 12 kwietnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne z powodu nieustalenia kwoty kredytu oraz podjęcia jej bez dokonania uprzedniej zmiany w planie przychodów i wydatków budżetowych,  czym w sposób istotny naruszono przepisy art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), zgodnie z którymi kredyt może zostać zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu, a ustalenie jego wysokości należy do wyłącznej właściwości rady miejskiej.