Uchwała Nr 117/XXVI/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 25 lipca 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Milówka Nr XLI/466/2006 z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2006 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Milówka Nr XLI/466/2006 z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2006 rok polegające na wprowadzeniu do budżetu gminy Milówka na rok 2006 wieloletniego programu inwestycyjnego obejmującego lata 2007 – 2009, czym naruszono przepisy art. 166 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) zgodnie z którymi uchwała budżetowa może określać oprócz limitów wydatków na okres roku budżetowego limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujmowane w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej, przy czym załącznik ten winien obejmować m.in. wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach.

 

 

Uchwała Nr 118/XXVI/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 25 lipca 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XLVIII/742/2006 z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze i informacji o przebiegu realizacji planu finansowego za I półrocze samorządowych instytucji kultury.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XLVIII/742/2006  z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze i informacji o przebiegu realizacji planu finansowego za I półrocze samorządowych instytucji kultury z powodu:

 - określenia szczegółowości dochodów w projekcie uchwały budżetowej niezgodnie z wymogami ustawowymi, czym naruszono przepis art. 184 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

- nieokreślenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze i o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze, czym naruszono przepis art. 198 ust. 2 w związku z art. 198 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych.Uchwała Nr 119/XXVI/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 25 lipca 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr LXX/1052/2006 z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Czeladź dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkowych barokowych organach.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr LXX/1052/2006 z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Czeladź dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkowych barokowych organach z powodu przyznania Parafii pod wezwaniem Św. Stanisława BM w Czeladzi dotacji celowej z budżetu miasta z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac konserwatorskich przy zabytkowych barokowych organach wpisanych za numerem B/64/05 do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, co narusza art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568 z późn. zm.) poprzez udzielenie dotacji wskazanemu w uchwale podmiotowi bez uprzedniego ustalenia zasad przyznawania takiej dotacji.