Uchwała Nr 121/XXVII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 1 sierpnia 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Przystajń Nr XXXVIII/28/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Gminy Przystajń Nr XXXVIII/28/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, ze względu na istotne naruszenie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) poprzez nieokreślenie wysokości zaciąganego kredytu.

 

 

Uchwała Nr 122/XXVII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 1 sierpnia 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr L/405/06 z dnia 4 lipca 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i wykonania planów finansowych instytucji kultury.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr L/405/06 z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i wykonania planów finansowych instytucji kultury z powodu nieuwzględnienia obowiązku zamieszczenia w projekcie uchwały budżetowej dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Działaniem tym w sposób istotny naruszono przepis art. 184 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) poprzez ograniczenie ustawowych elementów, które organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek określić w uchwale budżetowej.

Uchwała Nr 123/XXVII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 1 sierpnia 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr L/415/2006 z dnia 4 lipca 2006 roku w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego, zlokalizowanych na terenie Łazisk Górnych.

 

            Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr L/415/2006 z dnia 4 lipca 2006 roku w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego, zlokalizowanych na terenie Łazisk Górnych w części dotyczącej § 2, zdanie drugie załącznika do uchwały z powodu wykluczenia możliwości sfinansowania dotacją prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach należących do sektora finansów publicznych.

Działaniem tym w sposób istotny naruszono przepis art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)  w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) poprzez ograniczenie kręgu podmiotów mogących ubiegać się o dotację.

 

Uchwała Nr 124/XXVII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 1 sierpnia 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr XXXIX/23/06 z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/18/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 kwietnia 2004 r. dotyczącej zasad udzielania pomocy regionalnej dla przedsiębiorców na terenie gminy Krzyżanowice.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr XXXIX/23/06 z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/18/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 kwietnia 2004 r. dotyczącej zasad udzielania pomocy regionalnej dla przedsiębiorców na terenie gminy Krzyżanowice z powodu postanowienia o obniżeniu podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem przez podatnika działalności gospodarczej, co stanowi istotne naruszenie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.). Obniżenie wysokości podatku ma charakter ulgi podatkowej, natomiast wyżej wymienione przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie przewidują możliwości uchwalenia przez radę gminy ulg w podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr 125/XXVII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 1 sierpnia 2006 roku

 

 

dotycząca:  uchwały Rady Miejskiej w Sławkowie Nr LVI/411/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.                                              

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej w Sławkowie Nr LVI/411/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu poprzez uzależnienie opracowywania projektów planów finansowych od wskazań Rady Miejskiej w Sławkowie oraz wskutek ograniczenia uprawnienia rady gminy do wprowadzania zmian w projekcie budżetu, ze względu na wymóg uzyskania zgody organu wykonawczego na wprowadzenie przez organ stanowiący zmiany do projektu budżetu, co stanowi istotne naruszenie art. 52 ust. 1 i 1 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z pózn. zm.) oraz art. 183 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,poz.2104).

 

 

Uchwała Nr 126/XXVII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 1 sierpnia 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr LXXII/1074/2006 z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wschodniej Strefy Ekonomicznej Miasta Czeladź.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr LXXII/1074/2006 z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wschodniej Strefy Ekonomicznej Miasta Czeladź w związku z zastosowaniem w uchwale instytucji zwolnienia podmiotowego oraz instytucji ulgi podatkowej, co stanowi istotne naruszenie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 z późn. zm.).