Uchwała Nr 513/XXII/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 14 sierpnia 2018 roku

 

w sprawie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Pilicy Nr 324/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

§ 1.

 

 

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy w Pilicy Nr 324/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok - polegające na zaplanowaniu wydatkowania środków z dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa w dziale określającym inny rodzaj działalności niż zaplanowano dochody z tytułu dotacji, tj. zaplanowaniu wydatków w dziale 600 "Transport i łączność", a dochodów w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo", czym naruszono art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) w związku z § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) oraz załącznikiem nr 1 do ww. rozporządzenia.

 

Uchwała Nr 517/XXII/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 14 sierpnia 2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr LVII/467/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Lędziny na 2018 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność §1 i §2 oraz załącznika nr 1 i nr 2 uchwały Nr LVII/467/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Lędziny na 2018 rok, w części dotyczącej zwiększenia planu wydatków budżetu:

- w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w zakresie wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna (dokumentacja)" w wysokości 20.000 zł;

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w zakresie wydatków bieżących w grupie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 35.000 zł

- z powodu dokonania przez Radę Miasta Lędziny z własnej inicjatywy zmian w budżecie Miasta Lędziny przekraczających zakres zmian zaproponowanych przez Burmistrza Miasta, czym naruszono art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 60 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).

 

§ 2.

 

Ustala się budżet Miasta Lędziny na 2018 rok w części dotkniętej nieważnością poprzez zwiększenie planu wydatków budżetu w dziale w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w zakresie wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne "Budowa efektywnego energetycznie oświetlenia ul. Pokoju od ul. Jagiellońskiej do wiaduktu w wysokości  55.000 zł;

 

Uchwała Nr 519/XXII/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 14 sierpnia 2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr LVII/378/18 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały XLVIII/315/17 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29.09.2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach indywidualnych w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla gminy Świerklaniec - etap I 2018 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr LVII/378/18 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały XLVIII/315/17 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29.09.2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach indywidualnych w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla gminy Świerklaniec - etap I 2018 rok w części dotyczącej:

-  pkt 7 załącznika nr 1 do regulaminu "Wniosek o udział w programie."

-  załącznika nr 3  do regulaminu "Pełnomocnictwo"

w zakresie zapisu o następującej treści: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego.", czym istotnie naruszono art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) w związku z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 z późn. zm.).