INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO" informuję, że:

1)   Administratorem danych osobowych jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach z siedzibą przy ul. Grabowej 3, 40-172 Katowice, którą reprezentuje Prezes Izby.

2)   Regionalna Izba Obrachunkowa jest również administratorem danych przetwarzanych przez:

a)    Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach;

b)    Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

3)   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: iod@katowice.rio.gov.pl lub pisemnie na adres administratora.

4)   Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań, w tym związanych z interesem publicznym, wynikających z przepisów prawa, w szczególności:

a)    Ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych;

b)    Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

c)    Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

5)   Administrator może też przetwarzać dane osobowe:

a)    w celu realizacji umowy, np. w zakresie prowadzony szkoleń lub z dostawcami;

b)    na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora, np. w celu:

i)     prowadzenia bieżącej komunikacji z osobami reprezentującymi podmioty zewnętrzne lub inne organy,

ii)    wykrywania nadużyć i zapobiegania im,

iii)   ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń.

6)   Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od osób, których dotyczą, lub mogą być też przekazywane przez inne organy.

7)   Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne.

8)   Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a w stosownych przypadkach przez okres realizacji umowy lub do czasu przedawnienia roszczeń.

9)   Dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom:

a)    podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

b)    podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;

c)    podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną;

d)    podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

10) Wszystkim przysługują prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

11) Wszystkim przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.

12) Z powyższych praw można skorzystać składając wniosek w siedzibie administratora. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

13) Wszyscy mają ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w razie uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.