Uchwała Nr 615/XXX/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 listopada 2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr XLIII/349/18 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2027 Gminy Krupski Młyn

 

§ 1

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XLIII/349/18 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2027 Gminy Krupski Młyn z powodu istotnego naruszenia art. 226 ust. 1 w związku z art. 226 ust. 2a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), wobec braku spełnienia ustawowego wymogu realistyczności wieloletniej prognozy finansowej oraz braku objaśnień przyjętych wartości.

 

Uchwała Nr 616/XXX/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

 w Katowicach

 z dnia 21 listopada 2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXXVIII/305/2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Czernichów oraz zwolnień w tym podatku na rok 2019

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXVIII/305/2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Czernichów oraz zwolnień w tym podatku na rok 2019 w części dotyczącej zapisu §2 ust. 1, 2 i 3 uchwały w zakresie zwrotu o treści: " oraz budowle" - z powodu istotnego naruszenia art. 7 ust. 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, polegającego na zwolnieniu z podatku od nieruchomości budowli niepodlegających temu podatkowi, gdyż opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają tylko budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.