Uchwała Nr 159/XLI/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 listopada 2006 roku

dotycząca: uchwały Rady Miasta w Myszkowie Nr XLVI/394/06 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia zawartego w dniu 05.01.2006r. w sprawie wspólnego finansowania kosztów robót zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr S-3810 – ul. Słowackiego w Myszkowie”.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miasta w Myszkowie Nr XLVI/394/06 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia zawartego w dniu 05.01.2006r. w sprawie wspólnego finansowania kosztów robót zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr S-3810 – ul. Słowackiego w Myszkowie” w części dotyczącej zapewnienia w budżecie miasta Myszkowa na 2007 r. środków w wysokości 1.400.000 zł (§ 2 uchwały) z powodu istotnego naruszenia art. 165 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 51 ust. 2 i art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) poprzez zapewnienie w budżecie miasta Myszkowa na 2007 rok środków na finansowanie przebudowy drogi powiatowej, co narusza wyłączną kompetencję organu wykonawczego do przygotowania projektu budżetu oraz zasadę roczności budżetu.

 

Uchwała Nr 160/XLI/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 listopada 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy w Boronowie Nr 61/XXXIII/2006 z dnia 24 października 2006 roku w sprawie wysokości stawek opłaty targowej w 2007 r.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy w Boronowie Nr 61/XXXIII/2006 z dnia 24 października 2006 roku w sprawie wysokości stawek opłaty targowej w 2007r. w części obejmującej zapis § 1 pkt 5 lit. a poprzez ustalenie stawki opłaty targowej od sprzedaży „z ręki, koszów, stoisk itp.” z powodu istotnego naruszenia art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) poprzez brak jednoznacznego doprecyzowania przedmiotu, z którego sprzedaż będzie podlegała opłacie targowej oraz w części dotyczącej zapisów § 2 uchwały poprzez wskazanie, iż „poboru opłaty targowej dokonuje: w miejscowości Boronów – pracownik Urzędu Gminy lub inkasent ...”. Brak określenia konkretnej osoby inkasenta w sposób istotny narusza art. 19 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach stanowiący, że to rada gminy „może zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa oraz określić inkasentów”.

 

Uchwała Nr 161/XLI/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 listopada 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XLIX/586/2006 z dnia 24 października 2006 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania w dziedzinie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Nr XLIX/586/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 października 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania w dziedzinie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z powodu istotnego naruszenia art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) poprzez ograniczenie kręgu podmiotów mogących ubiegać się o dotację a także z powodu istotnego naruszenia art. 2 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 z późn. zm.) poprzez nieprawidłowe określenie terminu wejścia w życie uchwały.

 

Uchwała Nr 162/XLI/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 listopada 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XLIX/594/2006 z dnia 24 października 2006 roku w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raciborzu na renowację zabytkowych organów.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Nr XLIX/594/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 października 2006 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raciborzu na renowację zabytkowych organów z powodu postanowienia o udzieleniu dotacji na podstawie wcześniej podjętej przez Radę Powiatu uchwały Nr XLIX/586/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sytuacji, gdy została ona uznana za nieważną uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Nr 161/XLI/2006 z dnia 28 listopada 2006 roku, co stanowi istotne naruszenie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 163/XLI/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 listopada 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Nr LXXIX/18/2006 z dnia 19 października 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LXXVI/5/2006 z dnia 06.04.2006r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację programu termomodernizacji i optymalizacji zużycia ciepła w budynku przy ul. Barbary 21A w Katowicach.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Nr LXXIX/18/2006 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 19 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXVI/5/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację programu termomodernizacji i optymalizacji zużycia ciepła w budynku przy ul. Barbary 21A w Katowicach z powodu wprowadzenia zmian w § 3 uchwały Nr LXXVI/5/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sytuacji, gdy została ona uznana za nieważną uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Nr 93/XVII/2006 z dnia 9 maja 2006 roku, co stanowi istotne naruszenie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 164/XLI/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 listopada 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Nr LXXIX/19/2006 z dnia 19 października 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie kredytu spółki Tramwaje Śląskie S.A.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Nr LXXIX/19/2006 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie kredytu spółki Tramwaje Śląskie S.A. z powodu istotnego naruszenia art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) poprzez nieokreślenie okresu, na który udzielone jest poręczenie, do czego zobowiązuje wyżej wymieniony przepis ustawy o finansach publicznych.

 

Uchwała Nr 165/XLI/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 listopada 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Będzinie Nr LXI/679/2006 z dnia 23 października 2006 roku w sprawie zabezpieczenia w kolejnych budżetach gminy środków finansowych na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Będzinie.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej w Będzinie Nr LXI/679/06 z dnia 23 października 2006 roku w sprawie zabezpieczenia w kolejnych budżetach gminy środków finansowych na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Będzinie z powodu istotnego naruszenia art. 51 ust. 2, art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),  poprzez naruszenie zasady roczności budżetu oraz kompetencji organu wykonawczego do przygotowania projektu budżetu na rok 2007 i lata następne.

 

Uchwała Nr 166/XLI/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 listopada 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Będzinie Nr LXI/680/2006 z dnia 23 października 2006 roku w sprawie zabezpieczenia w kolejnych budżetach gminy środków finansowych na bieżące funkcjonowanie infrastruktury technicznej na terenie miasta Będzina.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej w Będzinie Nr LXI/680/06 z dnia 23 października 2006 roku w sprawie zabezpieczenia w kolejnych budżetach gminy środków finansowych na bieżące funkcjonowanie infrastruktury technicznej na terenie miasta Będzina z powodu istotnego naruszenia art. 51 ust. 2, art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), poprzez naruszenie zasady roczności budżetu oraz kompetencji organu wykonawczego do przygotowania projektu budżetu na rok 2007 i lata następne.

 

Uchwała Nr 167/XLI/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 listopada 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Będzinie Nr LXI/681/2006 z dnia 23 października 2006 roku w sprawie zabezpieczenia na rok 2007 w budżecie miasta środków finansowych na realizację zadań gminy.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej w Będzinie Nr LXI/681/06 z dnia 23 października 2006 roku w sprawie zabezpieczenia na rok 2007 w budżecie miasta środków finansowych na realizację zadań gminy z powodu istotnego  naruszenia  art. 51 ust. 2, art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.), poprzez naruszenie zasady roczności budżetu oraz kompetencji organu wykonawczego do przygotowania projektu budżetu na rok 2007.

 

Uchwała Nr 168/XLI/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 listopada 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Będzinie Nr LXI/689/2006 z dnia 23 października 2006 roku w sprawie finansowania z budżetu miasta modernizacji budynku „Domu Turysty” w ramach II etapu budowy Centrum Sportowo-Turystycznego.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej w Będzinie Nr LXI/689/06 z dnia 23 października 2006 roku w sprawie finansowania z budżetu miasta modernizacji budynku „Domu Turysty” w ramach II etapu budowy Centrum Sportowo-Turystycznego z powodu istotnego naruszenia art. 51 ust. 2, art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 166 ust. 4 i art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), poprzez naruszenie zasady roczności budżetu oraz kompetencji organu wykonawczego do przygotowania projektu budżetu na rok 2007.