Uchwała Nr 220/XIII/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 14 maja 2019 r.

 

w sprawie uchwały Nr V/4/2019  Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr V/4/2019  Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia  25 kwietnia 2019  r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku    o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) oraz  § 45 ust. 1 w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).

 

Uchwała Nr 221/XIII/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 14 maja 2019 r.

 

w sprawie uchwały Nr V/5/2019  Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr V/5/2019  Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia  25 kwietnia 2019  r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi polegające na zawarciu w § 6 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) oraz  § 45 ust. 1 w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).

 

Uchwała Nr 223/XIII/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 14 maja 2019 r.

 

w sprawie rozpatrzenia odwołania Wójta Gminy Milówka od Uchwały Nr 4200/II/66/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Milówka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok

 

§ 1

 

Oddala się odwołanie Wójta Gminy Milówka wniesione pismem z dnia 30 kwietnia 2019 roku od Uchwały Nr 4200/II/66/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Milówka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.