Na XVI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 25 czerwca 2019 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr VII/70/2019  Rady Gminy Wyry z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do kosztów poniesionych na modernizację źródeł ciepła budynków indywidualnych z terenu Gminy Wyry, realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Wyry w 2019r., w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyry poprzez wymianę nieekologicznych źródeł ciepła",

- uchwała Nr VII/56/2019  Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji z przeznaczeniem na zadania polegające na zastąpieniu istniejących, nieekologicznych źródeł ciepła, nowymi niskoemisyjnymi urządzeniami zasilanymi węglem i gazem ziemnym w budynkach mieszkalnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk na lata 2017-2019 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020-2022,

- uchwała Nr VII/73/2019  Rady Gminy Jaworze z dnia 23 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła,

- uchwała Nr VII/59/19  Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na zadania objęte Programem Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2020-2021 etap III,

- uchwała Nr VII/52/2019  Rady Gminy Tworóg z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Tworóg osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg na lata 2019-2024",

- uchwała Nr VI/64/2019  Rady Powiatu w Żywcu  z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu na lata 2019 - 2024,

- uchwała Nr VIII/74/19  Rady Gminy Lipowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/42/11 z dnia 21 kwietnia 2011 r., zmienionej Uchwala Nr XIV/69/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 08  września 2011 r., Uchwala Nr XVIII/86/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

- uchwała Nr VIII/75/19  Rady Gminy Lipowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr III/22/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa na 2019 r.,

- uchwała Nr VIII/76/19   Rady Gminy Lipowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w Uchwale nr III/21/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2032,

- uchwała Nr VIII/77/19  Rady Gminy Lipowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale nr VI/61/19 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.