Uchwała Nr 280/XVI/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 25 czerwca 2019 r.

 

w sprawie uchwały Nr IX/135/19  Rady Miasta Mysłowice z dnia  30 maja 2019  r.  w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr IX/135/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - z powodu istotnego naruszenia:

- art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) polegającego na przekroczeniu zakresu upoważnienia ustawowego przez organ stanowiący gminy poprzez wprowadzenie w uchwale stanowiącej akt prawa miejscowego warunku uzależniającego uzyskanie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od sposobu zbierania i odbierania odpadów komunalnych,

- art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.) poprzez nieuprawnione żądanie złożenia informacji określonych w załączniku do uchwały pod rygorem odpowiedzialności karnej.