Uchwała Nr 54/XIII/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia

dotycząca: zarządzenia Prezydenta Miasta Bytomia Nr 56 z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym miasta Bytomia na 2007 rok.

 

Stwierdza się nieważność zarządzenia Prezydenta Miasta Bytomia Nr 56 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Bytomia na 2007 rok w części dotyczącej § 2 w zakresie dotyczącym zmiany układu wykonawczego po stronie dochodów dla zadań własnych powiatu, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, poprzez zmniejszenie paragrafu 0690 – Wpływy z różnych opłat a zwiększenie paragrafu 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

Działaniem takim naruszono w sposób istotny przepis art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) poprzez naruszenie przez organ wykonawczy kompetencji organu stanowiącego do dokonywania zmian pomiędzy źródłami dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

 

Uchwała Nr 55/XIII/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 24 kwietnia 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 31/V/07 z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w limitach wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 31/V/07 z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w limitach wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na uchwaleniu przez organ stanowiący zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym w formie odrębnej uchwały, podczas gdy zgodnie z art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) wieloletni program inwestycyjny stanowi załącznik do uchwały budżetowej.

 

Uchwała Nr 56/XIII/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 24 kwietnia 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Zebrzydowice Nr V/38/07 z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Stwierdza się nieważność w całości uchwały
Rady Gminy Zebrzydowice Nr V/38/07 z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na zaciągnięciu pożyczki ponad wysokość zaplanowanego w budżecie gminy na 2007 rok deficytu budżetu gminy oraz braku wskazania źródeł dochodów, z których zobowiązanie to zostanie pokryte, czym naruszono art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

 

 

Uchwała Nr 57/XIII/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 24 kwietnia 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Zebrzydowice Nr V/39/07 z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Gminy Zebrzydowice Nr V/39/07 z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na zaciągnięciu pożyczki ponad wysokość zaplanowanego w budżecie gminy na 2007 rok deficytu budżetu gminy oraz braku wskazania źródeł dochodów, z których zobowiązanie to zostanie pokryte, czym naruszono art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).