Uchwała Nr 81/XXIII/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 25 lipca 2007 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy Świerklany Nr IX/60/07 z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania środkami finansowymi Gminy.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Świerklany Nr IX/60/07 z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania środkami finansowymi Gminy z powodu istotnego naruszenia art. 31 ust. 2, art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 405 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) poprzez przeznaczenie środków z tytułu odszkodowań, opłaty eksploatacyjnej oraz opłaty za korzystanie ze środowiska na finansowanie imiennie wymienionych wydatków, przeznaczenie środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska stanowiących przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wydatki nie przewidziane w ustawie, a także naruszenie wyłącznej kompetencji wójta do przygotowania projektu budżetu gminy.