Uchwała Nr 339/XXII/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 5 września 2019  r.

 

w sprawie uchwały Nr IX/130/2019  Rady Miasta Wisła z dnia  8 sierpnia 2019  r.  w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta Wisła na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr IX/130/2019  Rady Miasta Wisła z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta Wisła na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na podjęciu uchwały po dniu 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy, czym naruszono art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. poz. 301 z późn. zm.).