Uchwała Nr 88/XXVIII/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 18 września 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miasta Ruda Śląska Nr 227/XV/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie bankowej obsługi budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miasta Ruda Śląska Nr 227/XV/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie bankowej obsługi budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na postanowieniu o przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie bankowej obsługi budżetu miasta w okresie 3 lat, tj. od 2008 do 2010 roku, podczas, gdy zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 195 ust. 1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) czynności związane z udzielaniem zamówień publicznych należą do kompetencji organu wykonawczego.

 

Uchwała Nr 89/XXVIII/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 18 września 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miasta Wojkowice Nr XII/55/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Wojkowicach”.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miasta Wojkowice Nr XII/55/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Wojkowicach”, które to wydatki nie zostały ujęte w budżecie Gminy na 2007 rok, co stanowi naruszenie art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w myśl którego jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

 

Uchwała Nr 90/XXVIII/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 18 września 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miasta Wojkowice Nr XII/56/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojkowicach, w ulicach Brzeziny, Harcerskiej, Długosza, Głowackiego i Strażackiej oraz modernizacja wodociągu w ulicy Głowackiego”.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miasta Wojkowice Nr XII/56/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojkowicach, w ulicach Brzeziny, Harcerskiej, Długosza, Głowackiego i Strażackiej oraz modernizacja wodociągu w ulicy Głowackiego”, które to wydatki nie zostały ujęte w budżecie Gminy na 2007 rok, co stanowi naruszenie art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w myśl którego jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

 

Uchwała Nr 91/XXVIII/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 18 września 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy w Poczesnej Nr 73/X/07 z dnia 28 lipca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Gminy w Poczesnej Nr 73/X/07 z dnia 28 lipca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok z powodu nieusunięcia w nakazanym terminie stwierdzonego istotnego naruszenia prawa polegającego na rozdysponowaniu przez organ stanowiący kwoty 10.000 zł z rezerwy ogólnej, podczas gdy zgodnie z art. 173 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) rezerwami dysponuje organ wykonawczy gminy.