Majątek trwały w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach (wg wartości brutto) na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił:

- środki trwałe                                            5.957.035,46

- pozostałe środki trwałe                    -           1.635.970,58

- wartości niematerialne i prawne      -                 362.577,58