Majątek trwały w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach (wg wartości brutto) na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił:

- środki trwałe                                                           -                        6.224.096,51

- pozostałe środki trwałe                                        -                        1.668.865,16

- wartości niematerialne i prawne                       -                            418.154,61