Uchwała Nr 31/V/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 14 lutego 2008 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy Tworóg Nr XXI/202/2008 z dnia 21 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/148/2007 z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od tej opłaty na 2008 rok.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Tworóg Nr XXI/202/2008 z dnia 21 stycznia 2008 roku Rady Gminy Tworóg w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/148/2007 z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od tej opłaty na 2008 rok w części dotyczącej § 3 od słów „z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.”, z powodu istotnego naruszenia art. 5 w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449), poprzez naruszenie zasady niedziałania prawa wstecz (zasady zakazu retroakcji).

 

Uchwała Nr 32/V/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 14 lutego 2008 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XIX/223/08 z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Zawiercie na 2008 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XIX/223/08 z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Zawiercie na 2008 rok polegające na:

- zaplanowaniu wydatków w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe w wysokości 100.000 zł, co nie należy do zadań gminy, czym naruszono art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 19 i art. 25 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm )

- ustaleniu w załączniku Nr 1 i Nr 3 kwoty planowanych wydatków ogółem budżetu miasta Zawiercie w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80110 Gimnazja w wysokości wyższej niż to wynika z sumy poszczególnych rodzajów wydatków czym naruszono art. 184 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych poprzez ustalenie niezgodnych ze sobą wysokości planu wydatków w tym rozdziale.

- ustaleniu w załączniku Nr 1 i Nr 3 kwoty planowanych wydatków ogółem budżetu miasta Zawiercie w dziale 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej w wysokości niższej niż to wynika z sumy poszczególnych rodzajów wydatków czym naruszono art. 184 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych poprzez ustalenie niezgodnych ze sobą wysokości planu wydatków w tym rozdziale,

- zaplanowaniu w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85195 – Pozostała działalność wydatków bezpośrednich dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu na realizację programów zdrowotnych i remont izby przyjęć, czym naruszono art. 55 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.), który dopuszcza możliwość realizowania tych wydatków przez jednostkę samorządu terytorialnego wyłącznie w formie dotacji.

  

Uchwała Nr 33/V/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 14 lutego 2008 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Nędza Nr XVII/129/08 z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Nędza Nr XVII/129/08 z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok polegające na dokonaniu zmian w budżecie gminy w wyniku inicjatywy Klubu Radnych „Razem dla wszystkich”, co narusza w sposób istotny art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), gdyż zgodnie z ww. przepisami inicjatywa w sprawie zmian w budżecie gminy należy do wyłącznej kompetencji wójta gminy.

 

Uchwała Nr 34/V/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 14 lutego 2008 roku

 

dotycząca: zarządzenia Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry Nr 137/2008 z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2008 rok.


Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry Nr 137/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2008 rok, polegające na nieprawidłowej klasyfikacji potencjalnych do poniesienia w 2008 roku wydatków wynikających z udzielonych przez miasto Tarnowskie Góry poręczeń, w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe zamiast w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

Działaniem takim naruszono przepis § 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.) poprzez błędną klasyfikację potencjalnych wydatków wynikających z udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego poręczeń.

 

Uchwała Nr 35/V/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 14 lutego 2008 roku

 

dotycząca: zarządzenia Wójta Gminy Konopiska Nr 3/2008 z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na rok 2008.


Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Wójta Gminy Konopiska Nr 3/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na rok 2008 polegające na zaplanowaniu wydatków na dofinansowanie Policji w rozdziale 75405 –Komendy powiatowe Policji § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zamiast w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji § 3000 – wpłaty jednostek na fundusz celowy, czym naruszono § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.) poprzez błędną klasyfikację tych wydatków.

 

Uchwała Nr 36/V/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 14 lutego 2008 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Konopiska Nr 119/XIII/08 z dnia 18 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok.


Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Konopiska Nr 119/XIII/08 z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok polegające na zaplanowaniu wydatków na dofinansowanie Policji w rozdziale 75405 –Komendy powiatowe Policji jako dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zamiast w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji jako wpłata na fundusz celowy, czym naruszono § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.) poprzez błędną klasyfikację tych wydatków.