STATUS PRAWNY

Regionalne Izby Obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej podmiotów wymienionych w art. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137).

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach nadzoruje i kontroluje podmioty, o których mowa we wskazanym przepisie z terenu województwa śląskiego.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach jest państwową jednostką budżetową. Plan wydatków budżetowych dla Izby jest corocznie uchwalany w ustawie budżetowej.