Uchwała Nr 195/X/2020

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 4 maja 2020 r.

 

w sprawie rozpatrzenia odwołania Burmistrza Miasta Pszów od uchwały IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Nr 4200/IV/74/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pszów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

 

§ 1.

 

Oddala się odwołanie Burmistrza Miasta Pszów od uchwały IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Nr 4200/IV/74/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pszów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.