Uchwała Nr 57/XIII/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 maja 2008 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy w Przyrowie Nr 71/XII/08 z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy w Przyrowie Nr 71/XII/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok polegające na rozdysponowaniu przez organ stanowiący kwoty 26.500 zł z rezerwy ogólnej, podczas gdy zgodnie z art. 173 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych  ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) rezerwami dysponuje organ wykonawczy gminy.

 

Uchwała Nr 58/XIII/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 maja 2008 r.

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Radlinie Nr BRM-0150/XX/161/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Radlin na 2008 r.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w Uchwale Rady Miejskiej w Radlinie Nr BRM-0150/XX/161/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Radlin na 2008 r. poprzez dokonanie zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej polegających na zmniejszeniu wydatków o kwotę 1.200 zł w § 4300 i zwiększeniu wydatków o kwotę 1.200 zł w § 2440 z przeznaczeniem na dotację dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego Oddział w Rudach.

Działaniem tym naruszono art. 167 ust. 2 pkt 5 oraz art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), a także art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) poprzez przeznaczenie środków na dotację dla państwowej jednostki budżetowej, podczas gdy ww. przepisy zezwalają jednostkom samorządu terytorialnego na udzielanie dotacji stanowiących pomoc finansową z budżetu tej jednostki jedynie innym jednostkom samorządu terytorialnego, związkom międzygminnym oraz stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego.

 

Uchwała Nr 59/XIII/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 maja 2008 r.

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Radlinie Nr BRM-0150/XX/162/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Stwierdza się nieważność Uchwały Rady Miejskiej w Radlinie Nr BRM-0150/XX/162/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z powodu naruszenia art. 167 ust. 2 pkt 5 oraz art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), a także art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) poprzez udzielenie pomocy finansowej z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej państwowej jednostce budżetowej, podczas gdy ww. przepisy zezwalają jednostkom samorządu terytorialnego na udzielanie pomocy finansowej z budżetu tej jednostki jedynie innym jednostkom samorządu terytorialnego, związkom międzygminnym oraz stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego.

 

Uchwała Nr 60/XIII/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 maja 2008 roku

 

dotycząca:  uchwały Nr 110/537/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany do uchwały nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku „w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok oraz zmiany do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008, do uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego
na 2008 rok”.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 110/537/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 kwietnia 2008 roku „w sprawie zmiany do uchwały nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok oraz zmiany do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008, do uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok”, w części dotyczącej § 20 od słów: „z mocą obowiązującą od dnia 31 marca 2008 roku”, z powodu istotnego naruszenia art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) w związku z art. 138 pkt 3 w związku z art. 189 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), poprzez nadanie uchwale wstecznej mocy obowiązywania.

 

Uchwała Nr 61/XIII/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 maja 2008 roku

 

dotycząca: zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze Nr 192/WBU/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie wydatków, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego z mocy ustawy.

 

Stwierdza się nieważność zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze Nr 192/WBU/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie wydatków, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego z mocy ustawy z powodu istotnego naruszenia art. 191 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm), poprzez ustalenie przez Prezydenta Miasta planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku, co należy do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego oraz art. 165 ust. 1 w.w. ustawy poprzez podjęcie wymienionego zarządzenia po upływie roku budżetowego.