Uchwała Nr  1/I/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 7 stycznia 2009 roku

dotycząca : uchwały Rady Gminy Chybie Nr XXIII/188/08 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2008 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w § 2 uchwały Nr XXIII/188/08 Rady Gminy Chybie z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2008 rok, polegające na rozdysponowaniu przez organ stanowiący kwoty rezerw ogólnej i celowej w wysokości 5.000 zł, czym naruszono art. 173 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zgodnie z którymi rezerwami budżetu gminy dysponuje organ wykonawczy gminy.