Uchwała Nr 24/III/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  27 stycznia  2011 roku

 

w sprawie: uchwały Nr IV/19/2010 Rady Miasta Wojkowice z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2010.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr IV/19/2010 Rady Miasta Wojkowice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2010 z powodu rozdysponowania przez organ stanowiący kwoty rezerwy celowej na wydatki majątkowe w wysokości 43.300 zł, czym naruszono przepisy art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zgodnie z którymi rezerwami budżetu gminy dysponuje organ wykonawczy gminy.

 

 

Uchwała Nr 25/III/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  27 stycznia  2011 roku

 

w sprawie: uchwały Nr III/7/2010  Rady Miasta Imielin z dnia 29 grudnia 2010 roku
w sprawie budżetu miasta Imielin na 2011 rok.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr III/7/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu miasta Imielin na 2011 rok polegające na zaplanowaniu w wydatkach budżetu miasta (Załącznik nr 4 – Wydatki na realizację zadań własnych), w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 – Biblioteki, wydatków bieżących jednostek budżetowych w wysokości 193.700 zł, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 5.500 zł oraz wydatków związanych z realizacją ich statutowych  zadań w wysokości 188.200 zł, czym naruszono art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z  art. 18 ust 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) poprzez nieprawidłowe finansowanie gminnej biblioteki publicznej.

 

 

Uchwała Nr 26/III/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  27 stycznia  2011 roku

 

w sprawie: Uchwały Nr III/20/2010 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Będzińskiego na lata 2011 – 2020.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr III/20/2010 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Będzińskiego na lata 2011–2020 polegające na braku w podjętej uchwale, mimo wymogu ustawowego, objaśnień przyjętych wartości, czym naruszono art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

 

Uchwała Nr 27/III/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  27 stycznia  2011 roku

 

w sprawie: Uchwały budżetowej Powiatu Będzińskiego na rok 2011 Nr III/21/2010  Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28 grudnia 2010 r.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w Uchwale budżetowej Powiatu Będzińskiego na rok 2011 Nr III/21/2010 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. polegające na błędnym zaliczeniu w Załączniku Nr 6 dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (paragraf wydatków 2540), do grupy dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zamiast, do grupy dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, czym naruszono art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).