Majątek trwały w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach (wg wartości brutto) na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił:

- środki trwałe                                    -           6.224.096,51

- pozostałe środki trwałe                    -           1.846.243,18

- wartości niematerialne i prawne      -                464.282,42