Uchwała Nr 444/XXVIII/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 2 grudnia 2014 roku

 

w sprawie uchwały Nr XLIV/638/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 października 2014 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek w mieście Racibórz

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miasta Racibórz Nr XLIV/638/2014 z dnia 29 października 2014 roku w sprawie wysokości i  zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek w mieście Racibórz w części:

- § 1 ust. 1 uchwały w zakresie wyrażenia o brzmieniu; "zamieszkałe na terenie gminy"

z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na wykroczeniu przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego poza delegację wynikającą z art. 60 ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457), poprzez wprowadzenie dodatkowych kryteriów i ograniczeń, co przeciwstawia się woli ustawodawcy kształtującego upoważnienie do stanowienia o dotacji celowej na każde dziecko objęte opieką bez wprowadzania dalszych ograniczeń oraz zawężeń tego pojęcia.

 

Uchwała Nr 445/XXVIII/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  2 grudnia 2014 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXXVII/281/2014 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się  nieważność  uchwały Nr XXXVII/281/2014 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok, w części obejmującej zapis § 1 pkt 2b dla ciągników siodłowych lub balastowych posiadających 3 osie, o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 12 ton do 36 ton włączanie, o innym systemie zawieszenia osi,  z powodu istotnego naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 4 a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.  z 2014 r.,  poz. 849) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. z 2014 r., poz. 718) , poprzez ustalenie podatku w kwocie  przekraczającej górną granicę stawki kwotowej podatku od środków transportowych dla tego rodzaju pojazdów.

 

Uchwała Nr 446/XXVIII/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 2 grudnia 2014 roku

 

w sprawie  uchwały Nr LXVIII/368/2014 Rady Gminy Rajcza z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr LXVIII/368/2014 Rady Gminy Rajcza z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok - polegające na zastosowaniu w załączniku nr 2 do uchwały zawierającym zwiększenie i zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu, nieprawidłowej szczegółowości tego planu, czym naruszono art. 236 ust. 1, ust. 3  i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

 

§ 2.

 

Wskazuje się na potrzebę usunięcia stwierdzonego naruszenia prawa.

 

Uchwała Nr 447/XXVIII/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 2 grudnia 2014 roku

 

w sprawie uchwały Nr LXVII/365/2014 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata 2014-2027

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr LXVII/365/2014 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata 2014-2027 w części obejmującej zapisy punktów: 5.1.1. oraz 5.1.1.1 Załącznika nr 1 do uchwały, z powodu istotnego naruszenia przepisów:

 

  1. art. 243 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - polegającego na wykazaniu kwoty wyłączeń w wysokości 1.534.175 zł dla roku 2015 w punkcie 5.1.1. i w punkcie 5.1.1.1. Załącznika nr 1 do uchwały, stanowiącego o rozchodach budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, w tym łącznej kwocie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 ustawy,  podczas gdy w sytuacji Gminy Rajcza brak uzasadnienia dla zastosowania takiego wyłączenia w wykazanej wysokości 1.534.175 zł w przyszłym roku;

 

  1. art. 226 ust. 1 pkt 6a w związku z art. 243 ust. 1 powyżej wymienionej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - polegającego na wykazaniu nieprawidłowej informacji o spełnieniu relacji z art. 243 ust. 1 tej ustawy dla 2015 roku zawartej w pozycji 9.7 i 9.7.1. Załącznika nr 1 do uchwały, kiedy relacja ta dla 2015 roku, po uwzględnieniu prawidłowej kwoty wyłączeń, pozostaje niespełniona

 

 - takie postępowanie w istotny sposób narusza ponadto wymóg realistyczności prognozy zawarty w przepisie art. 226 ust. 1 w związku z art. 243 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).