Uchwała Nr 196/XLI/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 20 grudnia 2004 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich Nr XXIII/245/2004 z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok. 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich Nr XXIII/245/2004 z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok z powodu zaklasyfikowania wydatków na zakup działek w łącznej kwocie 32.000 zł w dziale 750- Administracja publiczna oraz w dziale 801- Oświata i wychowanie, niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. Nr 68, poz. 634 z późn. zm.).