Uchwała Nr 43/X/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 12 kwietnia 2005 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Brenna Nr XXXI/257/2005 z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Brenna na 2005 rok. 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Brenna Nr XXXI/257/2005 z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Brenna na 2005 rok polegające na przyjęciu do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego przy jednoczesnym przekazaniu dotacji przedmiotowej w tej samej wysokości, to jest w sposób niezgodny z zasadami rocznego rozliczenia nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe korzystające z dotacji, czym naruszono postanowienia § 42 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu (Dz.U. z 2005 r. Nr 23, poz. 190) oraz z pominięciem zasad udzielania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych, naruszając tym samym art. 117 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 44/X/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 12 kwietnia 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego Nr XXIX/227/2005 z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2005 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w § 4 uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego Nr XXIX/227/2005 z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2005 rok polegające na zmianie planu środków specjalnych Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie, poprzez zwiększenie stanu środków obrotowych na początek roku i planu wydatków o kwotę 16.311 zł w celu finansowania zadań roku 2005 – co jest niezgodne z  art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703).