Uchwała Nr 132/IX/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 14 kwietnia 2016 roku

 

w sprawie uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr XIX/196/16 z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Świętochłowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XIX/196/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Świętochłowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania w części dotyczącej: 

- zapisu § 3 ust. 4 cyt. "Miesięczną stawkę dotacji przypadającą na jednego ucznia, dla placówek których organem prowadzącym jest Miasto Świętochłowice ustala corocznie Prezydent Miasta Świętochłowice w drodze zarządzenia" z powodu istotnego naruszenia art. 79 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz.2156), polegającego na scedowaniu na organ wykonawczy kompetencji organu stanowiącego do ustalania wysokości dotacji,

- załącznika nr 2 do uchwały w zakresie tabeli "Imienny wykaz uczniów z przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego/uczniów z niepełnosprawnością" z powodu istotnego naruszenia art. 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 2  i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z  późn. zm.) w związku z art. 80 ust. 3g i ust. 4  oraz art. 90 ust. 3g i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156), polegającego na zamieszczeniu w informacjach miesięcznych danych osobowych uczniów.